Důležité informace

Ochrana osobních údajů

1. Utajení
Společnost MoistureGuard s.r.o., IČ XXX XX XXX, se sídlem Hradešínská 1768/22, 101 00 Praha 10-Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX (dále jen „MoistureGuard“). Pro společnost MoistureGUard, s.r.o. je seriózní poskytování produktů a služeb uživatelům webových stránek www.moistureguard.cz nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen na ochranu osobních údajů uživatelů. MoistureGuard respektuje soukromí uživatelů webových stránek www.moistureguard.cz (dále jen „uživatelé“) a klade důraz na důvěrnost veškerých osobních údajů uživatelů.
MoistureGuard věnuje zvláštní pozornost Ochraně osobních údajů a jejich zpracování. Uživatel má možnost navštívit webové stránky www.moistureguard.cz bez vložení osobních údajů. Využití všech funkcí webových stránek www.moistureguard.cz je však podmíněno registrací uživatele. Osobní údaje, osobní profil a uživatelský účet, které uživatel poskytne MoistureGuard v rámci své registrace, uzavřením obchodních podmínek, Smlouvy o poskytování služeb (dále jen “smlouva“ a objednávkou na www.moistureguard.cz jsou: jméno a příjmení/firma, doručovací adresa/sídlo, IČ, DIČ, elektronická adresa, telefonní číslo a platební údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje se zpracovávají zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn.
Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečeném serveru. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

2. Zpracování osobních údajů
2.1. MoistureGuard ukládá uživatelské údaje pro využití služeb a produktů uživatelem prostřednictvím užívané aplikace MoistureGuard, např. uživatel zasílá obchodních sdělení,
2.2. MoistureGuard ukládá údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování smluvních vztahů se svými (potenciálními) uživateli nebo pro vylepšování svých služeb a produktů,
2.3. užívá údaje pro uplatňování a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů,
2.4. MoistureGuard užívá údaje pro generování daňového dokladu.
2.5. Veškeré údaje získané od zákazníků MoistureGuard zpracovává a užívá v rozsahu nutném k potvrzení, vytvoření nebo změně smluvního vztahu a výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nutném pro bez problematické užívání objednaných služeb či produktů. Bez výslovného souhlasu uživatelů nakládá MoistureGuard s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5.
2.6. MoistureGuard je v případě potíží se zpracováním platby (např. zpožděné platby, vrácení uhrazené částky, nesprávných bankovních údajů) oprávněna využít telefonní číslo k telefonickému kontaktu uživatele.
2.7. Uzavřením podlicenční smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném čl. II. tohoto Ujednání za výše uvedeným účelem, jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené ve smlouvě či objednávce MoistureGuard zpracovával po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy na dodávku objednaného plnění.
2.8. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém osobním profilu a uživatelském účtu, při objednávce provedené na www.moistureguard.cz) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat MoistureGuard o změně ve svých osobních údajů.
2.9. Uživatel uzavřením smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl společností MoistureGuard, s.r.o. poučen, že poskytuje osobní údaje dobrovolně.

3. E-mail
Před uskutečněním objednávky na webových stránkách, je uživatel povinen vyplnit své osobní údaje do speciálního elektronického formuláře. Navíc má možnost potvrdit zasílání obchodních sdělení – upozornění na akce. Pokud tuto možnost uživatel využije, vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení MoistureGuard.
Pokud uživatel nechce nadále přijímat informace e-mailem nebo sms je možné zrušit odběr vybrané služby. Podrobný návod je uveden na www.moistureguard.cz. Pokud se uživateli nepodaří zrušit odběr služby, může uživatel kontaktovat e-mailem Zákaznický servis na support@moistureguard.cz, který zajistí odebrání kontaktu ze seznamu adresátů pro vybranou službu.
Uživatel může bezplatně zakázat využití svých údajů k uvedeným účelům, např. zatrhnutím příslušné kolonky v osobním profilu nebo zasláním e-mailu na support@moistureguard.cz, popřípadě odinstalací příslušné mobilní aplikace.

4. Ukládání údajů
MoistureGuard neukládá údaje na dobu delší než je nezbytně nutné. Toto se však nevztahuje na uživatele, kteří si vyžádali reklamní e-maily. Údaje takových uživatelů jsou uloženy, než se jejich vlastníci rozhodnou zrušit svou registraci pro zasílání obchodních sdělení nebo odinstalují užívanou aplikaci. Údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

Uživatel může ve svém osobním profilu a uživatelském účtu kdykoliv odstranit nebo změnit uložené údaje využívané společností MoistureGuard. Budou-li údaje o uživateli trvale smazány, obdrží společnost MoistureGuard, s.r.o. příslušné upozornění.

5. Bezpečnost
MoistureGuard přijala technologická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně údajů, které jsou přístupné neúmyslně nebo k úmyslné manipulaci, ztrátě, smazání a/nebo jejich čtení neautorizovanými osobami.

6. Cookies
Pro komfortní užívání webových stránek www.moistureguard.cz, některé jejich části využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující specifická data, která jsou uloženy v prohlížeči na pevném disku počítače. Cookies usnadňují prohlížení stránek, protože ukládají předchozí prohlédnuté stránky a dále tyto data znovu použijí. Z uvedených důvodů není třeba zadávat určité údaje opakovaně na stejné webové stránce. MoistureGuard používá cookies pro rozpoznání každého uživatele a pro každou novou návštěvu na svých stránkách. Cookies umožňují společnostem sbírat informace o využívání jejich služeb a následně vylepšovat a přizpůsobovat zavedené služby. Cookies poskytují informace o osobní identifikaci. Soubory cookies se využívají k tvorbě statistik vztahujících se k využívání webových stránek www.moistureguard.cz, aby bylo možné neustále zlepšovat nabídku uživatelům. Společnost MoistureGuard nevyužívá technologie spojující shromažďované informace s osobními údaji zákazníka prostřednictvím cookies za účelem zjištění jeho totožnosti. Obecně platí, že webové stránky lze využívat bez použití cookies, některé funkce webových stránek www.moistureguard.cz však mohou být nepřístupné. Každý prohlížeč může být nastaven tak, že cookies nejsou povoleny anebo prohlížeč upozorňuje uživatele při odesílání cookies.
Společnost MoistureGuard využívá k optimalizaci online služeb různá softwarová řešení. Tato řešení umožňují analyzovat využívání webových stránek a shromažďovat cenné informace o potřebách uživatelů za účelem průběžného zlepšování uživatelského komfortu a kvality online služeb. Aby bylo možné uvedené analýzy provést, jsou zaznamenávány souhrnné, anonymní statistické údaje. Tvoří je anonymní údaje o připojení a klikání na odkazy vztahující se k používanému prohlížeči, počet návštěv/zobrazení stránek a styl prohlížení webových stránek www.moistureguard.cz příslušným uživatelem. Při shromažďování a zpracování údajů může být rovněž zobrazena zkrácená IP adresa uživatele.

Uvedené údaje jsou analyzovány zejména pro následující účely:
a) počítání počtu uživatelů,
b) sledování sekcí webových stránek, které jsou pro příslušného uživatele zvlášť zajímavé,
c) analýza místa původu uživatele za účelem optimalizace poskytování služeb,
d) přizpůsobení doporučení konkrétním cílovým skupinám uživatelů.

Tento postup zahrnuje využití stálých souborů cookies (viz výše). Úpravou nastavení svého prohlížeče je uživatel kdykoliv schopen zablokovat cookies, popř. rozhodnout, že cookies budou nastaveny pouze tehdy, když je uživatel výslovně povolí. Uživatel rovněž může kdykoliv obecně zablokovat využití svých údajů všemi používanými nástroji, pokud zvolí v příslušném nástroji možnost „odstranit cookies“. Pokud se uživatel rozhodne využít možnost „odstranit cookies“, je možné, že již nebude dostávat konkrétní doporučení. Společnost MoistureGuard použije IP adresu uživatele v případě zajištění technického provozu webových stránek www.moistureguard.cz. Dále platí, že společnost MoistureGuard uchovává IP adresu uživatele především z bezpečnostních důvodů, aby zajistila stabilitu a spolehlivost použitých IT systémů a zabránila či sledovala zneužití svých stránek www.moistureguard.cz.

Uživatel uzavřením podlicenční smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení a shora popsaným využitím IP adresy.

7. Práva uživatele
7.1. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je MoistureGuard povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Uživatel bere na vědomí, že MoistureGuard je oprávněna za poskytnuté informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.2. Zjistí-li MoistureGuard, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.
7.3. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že MoistureGuard provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
7.3.1. požádat MoistureGuard o vysvětlení;
7.3.2. požadovat MoistureGuard odstranit takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
7.3.3. Je-li shora uvedená žádost uživatele shledána oprávněnou, MoistureGuard odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li MoistureGuard žádosti uživatele, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozího ustanovení nevylučuje, aby se uživatel obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
7.4. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle Občanského zákoníku. Pokud vedle MoistureGuard jako správce zpracovává pro MoistureGuard osobní údaje zpracovatel, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.

8. Copyright
Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti MoistureGuard jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení, rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

9. Odpovědnost
Společnost MoistureGuard upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
V nabídce umístěné na www.moistureguard.cz lze nalézt odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Společnost MoistureGuard nemá na chod uvedených webových stránek žádný vliv, proto doporučujeme uživateli seznámit se s informacemi o ochraně osobních údajů, které budou na těchto stránkách uvedeny. Společnost MoistureGuard nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které odkazuje.
Uživatel souhlasí, že Společnost MoistureGuard může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit obchodní podmínky, odměnu, manuál, produkty a služby popsané na svých webových stránkách.
Společnost MoistureGuard neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti MoistureGuard nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti produktů a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení uživatel neobdržel od společnosti MoistureGuard v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

10. Úpravy
Podmínky tohoto Ujednání o ochraně osobních údajů mohou být změněny. Nová verze podmínek bude platná ode dne zveřejnění na webových stránkách MoistureGuard.

11. Kontakt
V případě dalších dotazů k Ujednání o ochraně osobních údajů prosím kontaktujte Zákaznický servis MoistureGuard.

Poslední aktualizace: 18. 1. 2019

Máte nějaký dotaz?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Kde nás najdete

MoistureGuard, s.r.o.

Hradešínská 1768/22

101 00  Praha 10 - Vinohrady

IČO:

 

Spojte se s námi 

info@moistureguard.cz

6 + 1 =