VŠEOBECNÉ 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky využívání systému MoistureGuard,
obchodní společnosti MoistureGuard, s.r.o.,
se sídlem Hradešínská 1768/22, 101 00 Praha 10-Vinohrady, IČ XXXXXXXXX,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl X, spisová značka XXXXXXX

Platné od 18.1.2019

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky systému MoistureGuard (dále jen „Všeobecné podmínky“) společnosti MoistureGuard, s.r.o., se sídlem Hradešínská 1768/22, 101 00 Praha 10-Vinohrady, IČ XXXXXXXX, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, spisová značka XXXXXXX (dále jen „Dodavatel“), upravují využívání systému MoistureGuard třetí osobou (dále jen „Objednatel“).

VYUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU MOISTUREGUARD POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, ROZUMÍTE JEJICH OBSAHU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI JEJICH USTANOVENÍMI.

2. Vymezení pojmů

pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Dodavatel – Dodavatelem je osoba, která se zavazuje zajistit přístup k využívání systému MoistureGuard, a to za podmínek sjednaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Objednatel – Objednatelem je osoba, které byl na základě registrace a přijetí Všeobecných podmínek poskytnut přístup k využívání systému MoistureGuard a pro sledování průběhů měřených veličin tohoto systému. Typ přístupu k datům, které objednatel, popř. jím pověřená osoba může sledovat, je určena aktuálním nastavením systému MoistureGuard.

Systém MoistureGuard – je hardwarová platforma centrální jednotky a senzorů měřící množinu předem specifikovaných fyzikálních veličin spojená se softwarovou aplikací určené ke sběru a ukládání dat ze senzorů a jejím následným vyhodnocování dle nastavených mezních hodnot spojená s automatickým vyhodnocování pomocí autonomních systémů. Visuální zpracování dat je dostupné přes webovou platformu na www.moistureguard.cz. Notifikace jsou poskytovány pomocí emailu z adressy support@moistureguard.cz a mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem iOS a Android. K softwarové a mobilní aplikaci MoistureGuard Dodavatel vykonává autorská práva dle aut. zák.

Všeobecné obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele vyplývající z provozování, poskytování a užívání systému MoistureGuard.

Maintenance – Maintenance je podpora systému MoistureGuard, tj. update, upgrade nebo jiné změny softwarové aplikace MoistureGuard za účelem odstraňování chyb v systému MoistureGuard a zajištění kompatibility a interoperability s novými verzemi systému MoistureGuard jiných výrobců.

Obč. zák.– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Aut. zák.– zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

3. Přístup a využívání služeb systému MoistureGuard

Na základě schválené registrace uděluje Dodavatel Objednateli přístup k využívání služeb systému MoistureGuard a to za dále uvedených podmínek:
a) Přístup a využívání služeb se sjednává jako nevýhradní

Objednatel není oprávněn:
a) Poskytovat přístup k využívání služeb softwarové aplikace jakýmkoliv způsobem třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Dodavatel předchozí písemný souhlas;

b) vytvářet díla odvozená na základě systému MoistureGuard;

c) využívat softwarovou aplikaci způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy, především v rozporu s omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, ze zákona na ochranu osobních údajů;

Objednateli nevznikají registrací a využíváním systému MoistureGuard žádná práva k ochranným známkám Dodavatele nebo třetích osob.

4. Další práva a povinnosti

Objednatel prohlašuje, že je oprávněn vystupovat za subjekt, který registruje do systému systému MoistureGuard a přijímá odpovědnost za případné škody, které by vznikly nepravdivostí takového prohlášení.

Objednatel souhlasí s tím, aby Dodavatel shromažďoval a užíval technické informace o konfiguraci shromážděné v souvislosti s poskytováním přístupu a využívání systému MoistureGuard a to i za všechny další oprávněné uživatele zadané Objednatelem do systému. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení systému MoistureGuard.

Objednatel bere na vědomí, že systém MoistureGuard může obsahovat technické prostředky (Digital Rights Management – DRM), které zabraňují nezákonnému použití systému MoistureGuard v rozporu s těmito VOP

Své přístupové údaje k systému MoistureGuard je Objednatel či další oprávněný uživatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Objednatel, a to i za všechny oprávněné uživatele za veškeré škody, které budou Dodavateli nebo třetím stranám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.

Objednatel, a to i za všechny oprávněné uživatele systému, kterým umožní využívání systému MoistureGuard souhlasí s tím, aby Dodavatel přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které umožní identifikaci Objednatele a dalších oprávněných uživatelů. Objednatel dále souhlasí s tím, aby Dodavatel svými prostředky kontroloval, zda Objednatel či další oprávnění uživatelé využívá systém MoistureGuard v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

Objednatel, a to i za všechny oprávněné uživatele souhlasí s tím, aby Dodavatel data ukládal a provozoval softwarovou aplikaci MoistureGuard na cloudovém úložišti.

Dodavatel prohlašuje, že provádí pravidelné zálohy zpráv vložených Objednatelem při užívání systému MoistureGuard a pravidelné údržby systému tak, že zajistil dostupnost aplikace tzv. SLA (service level agreement, dále jen „SLA“) ve výši 99 % v příslušném zúčtovacím kalendářním období.
Výjimkou jsou situace, kdy doba takovéhoto omezení nebo přerušení poskytování systému se do SLA nezapočítává a to specificky: údržba serveru a aplikačního systému dle potřeby v době od 00:00 hodin do 03:00 hodin, pakliže tomuto nebrání provozní důvody.

V případě zjištění vady při užívání systému MoistureGuard a jejího oznámení na zákaznické podpoře Dodavatele: support@moistureguard.cz, se Dodavatel zavazuje v co nejkratší době po oznámení vady započít s jejím odstraňováním. O odstranění vady se Dodavatel zavazuje Objednatele vyrozumět.

5. Ochrana údajů a informací

Dodavatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Objednateli v souvislosti s registrací a využíváním systému MoistureGuard nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Dodavatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Dodavatele souvisejících se systémem MoistureGuard. Dodavatel zaručuje Objednateli ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy, a to zejm. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Veškeré údaje a informace, které Dodavatel získá od Objednatele v souvislosti s plněním těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou považovány za důvěrné a Dodavatel se zavazuje je chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena zákonná povinnost Dodavatele vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Údaje o Objednateli získané v souvislosti s plněním těchto Všeobecných obchodních podmínek je Dodavatel oprávněn použít při dalším technologickém vývoji systému MoistureGuard za účelem zvyšováním jeho úrovně. Při tom je však povinen respektovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a může tak činit pouze takovým způsobem, v jehož důsledku nevznikne Objednateli újma a kterým současně nebude porušena povinnost Dodavatele chránit důvěrnost informací týkajících se Objednatele.

6. Odpovědnost za škodu

Objednatel bere na vědomí, že přístup a využívání systému MoistureGuard je poskytované Dodavatelem bez výslovné nebo implikované záruky jakéhokoliv druhu a Dodavatel neposkytuje jakékoliv výslovné nebo implikované prohlášení nebo záruky, především ne záruky jeho vhodnosti pro konkrétní účel. Dodavatel nijak nezaručuje, že funkce, které obsahuje systému MoistureGuard, budou vyhovovat požadavkům Objednatele. Objednatel přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr systému MoistureGuard pro dosažení jím zamýšlených výsledků, za její využívání a výsledky, které se systémem MoistureGuard dosáhne.

Dodavatel není odpovědný za nedostupnost systému způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli Dodavatele a brání mu ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména:

stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami,
teroristický útok,
války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení,
úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy,
události, na základě, kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.

7. Ukončení využívání služby systému MoistureGuard

Objednatel je oprávněn kdykoli ukončit využívání systému MoistureGuard dle svého uvážení a potřeb. Pokud chce Objednatel vymazat záznamy své registrace ze systému MoistureGuard, zašle žádost o vymazání registračních dat na e-mailovou adresu support@moistureguard.cz.

Dodavatel je oprávněn omezit či zabránit využívání systému MoistureGuard, poruší-li Objednatel závažným způsobem některou z povinností vyplývajících mu z těchto Všeobecných obchodních podmínek, zejména využívá-li systém MoistureGuard způsobem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo s povinnostmi vyplývajícími Objednateli z obecně závazných právních předpisů. O omezení či zabránění využívání služeb systému MoistureGuard je Dodavatel povinen informovat Objednatele na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem při registraci do systému.

8. Změny Všeobecných obchodních podmínek

Dodavatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky průběžně novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění novelizovaných Všeobecných obchodních podmínek, Dodavatel zveřejní na svých webových stránkách www.moistureguard.cz, nejpozději 7 kalendářních dnů před účinností změny.
Neprojeví-li Objednatel do patnácti (15) dní od účinnosti změny písemný výslovný nesouhlas na e-mailovou adresu support@moistureguard.cz s novelizovanými Všeobecnými obchodními podmínkami a využívá-li nadále systém MoistureGuard, příp. další služby poskytované Dodavatelem, stává se nové znění Všeobecných obchodních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci Všeobecných obchodních podmínek.

9. Závěrečná ujednání

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující využívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dotčena.

Není-li sjednáno jinak, řídí se vztahy Všeobecných obchodních podmínek českým právním řádem a v jeho rámci zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel a Dodavatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Objednatel výslovně souhlasí, že k řešení jakýchkoliv sporů nebo nároků z Všeobecných obchodních podmínek vůči Dodavateli nebo sporů a nároků souvisejících s přístupem a využíváním systému MoistureGuard je místně příslušný soud Dodavatele a výslovně souhlasí s výkonem jurisdikce tímto soudem.

Všeobecné obchodní podmínky nezakládají na straně Dodavatele kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách žádné jiné závazky.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná. Tyto Všeobecné obchodní podmínky mezi Objednatelem a Dodavatelem představují jedinou a úplnou dohodu vztahující se k přístupu a využívání systému MoistureGuard, a plně nahrazují jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se přístupu a využívání systému MoistureGuard.

 

 

Obchodní podmínky

 

Společnosti MoistureGuard s.r.o.

IČ XXX XX XXX, DIČ CZ XXX XX XXX

se sídlem Hradešínská 1768/22, 101 00 Praha 10-Vinohrady

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X

vložka XXXXXXX

pro poskytování služby MoistureGuard

prostřednictvím www.moistureguard.cz

 

platné od 18.1.2018

 

 

Definice pojmů

Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

 

 1. Služby MoistureGuard, které jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek www.moistureguard.cz jsou jednoznačně identifikovány a specifikovány příslušnou aktuální verzí datového a programového kódu aplikace s následujícími prvky
  1. Správa služeb
  2. Definice služeb
  3. Vytváření, správa a řízení v souladu s definicemi Služeb
  4. Správa automatického spouštění Služeb podle časového plánu
  5. Sledování a reportování služeb
  6. Sledování statistických informací portfolia Služeb
  7. E-mailová notifikace
  8. Administrace celého řešení
  9. Elektronická dokumentace (referenční, pracovní návody a instruktážní videa)
  10. Knihovna šablon služeb k volnému použití s možností úpravy na míru

 

 1. Systém „MoistureGuard“ je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel má na základě Licenční smlouvy uzavřené dne XXXXXXX (s CVUT) výhradní licenci ke všem způsobům užití díla – Systém „MoistureGuard“, která umožňuje prostřednictvím elektronického zařízení (počítače) zpracování dat získaných od klientů (dále i „uživatelů“) – nabídek pro koncové uživatele mobilních zařízení, vytvářející z nich výstupy a prostřednictvím vhodné technologie doručování je přes internet dodává uživatelům mobilních zařízení vybavených datovým připojením a aplikací potřebnou pro čtení nabídek.

 

 • Systém Poskytovatele je souhrnné označení pro webové stránky a aplikaci: www.moistureguard.cz, (dále jen „Systém Poskytovatele“).

 

 1. Uživatelský účet je online účet přístupný v Systému Poskytovatele, prostřednictvím kterého jsou poskytovány uživateli služby Aplikace „MoistureGuard“ (dále jen “uživatelský účet“)

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MoistureGuard s.r.o., IČ XXX XX XXX, se sídlem Hradešínská 1768/22, 101 00 Praha 10-Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služeb poskytovatelem (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného v Systému poskytovatele a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
  • Odchylná ujednání sjednaná v této smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • S obchodními podmínkami má uživatel možnost se seznámit před zahájením Registrace. Uživatel zaškrtnutím pole „souhlasím s obchodními podmínkami“ potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

 1. Uživatelský účet a osobní profil
  • Na základě registrace osobního profilu uživatele provedeného v uživatelském účtu v Systému poskytovatele, může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět monitorování služby (dále jen „uživatelský účet“).
  • Při registraci na internetové stránce a při objednávání služeb je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednání služby MoistureGuard (dále jen „služba“) jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám s výjimkou zpřístupnění uživatelského účtu jednomu zmocněnému zástupci uživatele.
  • Poskytovatel může zrušit uživatelský účet uživatele, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy včetně obchodních podmínek.

 

 1. Uzavření smlouvy
  • Veškerá prezentace služeb umístěná v systému poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu k poskytnutí služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Poskytovatel poskytuje uživateli na svém serveru za podmínek dále v obchodních podmínkách uvedených, službu unikátní a pouze uživateli dedikovanou.
  • Internetové rozhraní obsahuje informace o službách a systému poskytovatele, a to včetně uvedení ceny za poskytnutí služeb. Cena za poskytnutí služeb je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena za poskytnutí užívání služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na internetovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Podmínkou pro poskytnutí užívání služeb je uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem a uhrazení ceny za užívání.
  • Pro poskytnutí užívání služby zaregistruje uživatel osobní profil v uživatelském účtu v internetovém rozhraní. Osobní profil obsahuje zejména jméno a příjmení/firmu, doručovací adresu/sídlo, IČ, DIČ, elektronickou adresu, telefonní číslo a platební údaje (dále jen „osobní údaje“). Údaje se zpracovávají zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Uživatel souhlasí s Ujednáním o ochraně osobních údajů, které tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí smlouvy a obchodních podmínek.
  • Před registrací osobního profilu uživatelem v uživatelském účtu a jeho potvrzením je uživatelem umožněno zkontrolovat a měnit údaje osobního profilu, které do uživatelského účtu vložil. Osobní profil v uživatelském účtu odešle uživatel poskytovateli s objednáním konkrétních služeb v rámci systému MoistureGuard kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“ Údaje uvedené v osobním profilu v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
  • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“. Následným uhrazením ceny za poskytnutí služeb vzniká objednávka na konkrétní službu z nabídky Poskytovatele.
  • Poskytovatel po uhrazení ceny za poskytnutí služeb, potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou uživatelem. Současně Poskytovatel zprovozní uživateli objednanou službu na dobu 30 dnů.
  • Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Cena a Platební podmínky
  • Cenu za poskytnutí služeb dle smlouvy uhradí uživatel prostřednictvím platební brány PayU, která je platební službou podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „účet poskytovatele“).
  • Uživatel má povinnosti uhradit cenu za poskytnutí užívání služeb předem.
  • Při platbě prostřednictvím platební brány je závazek uživatele uhradit cenu splněn okamžikem obdržení platby na účet MoistureGuard u PayU.
  • Uživatel souhlasí s Podmínkami užívání plateb přes PayU, které tvoří přílohu č. 2 a jsou nedílnou součástí smlouvy a obchodních podmínek.
  • Poskytovatel poskytne uživateli službu pro generování daňového dokladu ohledně plateb prováděných na základě smlouvy. Uživatel může po vložení dat generovat elektronický podklad pro účetní doklad ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně daňový doklad ve smyslu zák. č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje umožnit uložení vygenerovaného účetního dokladu Uživatelem ve formátu PDF a jeho odeslání e-mailem na Uživatelem zvolenou adresu.
  • Provozovatel se zavazuje uschovávat Uživatelem vygenerované účetní doklady dle odst. 1 nejméně po dobu 5 let.

 

 1. Doba trvání smlouvy
  • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  • Smlouva zaniká ke dni zrušení registrace uživatele v systému Poskytovatele.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
  • není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Mimosoudní vyřizování stížností uživatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím Zákaznického servisu. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.
  • Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Uživatel je srozuměn se skutečností, že porušení článku 2.3, 2.4, 6.16, těchto obchodních podmínek, je hrubým porušením smlouvy a má povinnost poskytovateli zaplatit smluvní pokutu, a to za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele na úhradu škody.
  • Výše smluvní pokuty je stanovena 10000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností. Uživatel prohlašuje, že výše smluvní pokuty považuje za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností.
  • Smluvní pokutu, na kterou vznikne poskytovateli nárok dle této smlouvy, je uživatel povinen uhradit do pěti kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. V případě pochybností se má výzva za doručenou třetí den po jejím odeslání.
  • Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu nebo zprávou sms. Poskytovateli může být doručováno na elektronickou adresu support@moistureguard.cz
  • Poskytovatel je povinen zajistit provoz serveru, jenž je nezbytný pro poskytování aplikace. Poskytovatel deklaruje základní parametry a dostupnost aplikace tzv. SLA (service level agreement, dále jen „SLA“) ve výši 99 % v příslušném zúčtovacím kalendářním období s výjimkou situací specifikovaných v odst. 6.3. a 6.4. tohoto článku, kdy doba takovéhoto omezení nebo přerušení poskytování systému se do SLA nezapočítává.
  • Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícím i technickými parametry, které budou umožňovat standardní užívání systému uživatelem.
  • Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování systému z důvodu údržby serveru, jež je nezbytný pro poskytování systému, přičemž se zavazuje:
   • provádět údržbu serveru dle potřeby v době od 00:00 hodin do 6:00 hodin, pakliže tomuto nebrání provozní důvody.
  • Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit poskytování systému z důvodu poruchy hardwarové nebo softwarové funkčnosti systému, nebo síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server, jež přímo ovlivňuje poskytování systému.
  • Poskytovatel se zavazuje informovat uživatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy a pokud by mělo být přerušeno poskytování služeb v rozsahu větším než dvou hodin, předem tak, aby mohla být ze strany uživatele přijata nutná opatření. Poskytovatel je povinen o těchto skutečnostech informovat uživatele na elektronické adrese uvedeném uživatelem jím učiněné v uživatelském účtu nebo zveřejněním na svých webových stránkách.
  • Plánované přerušení poskytování systému je Poskytovatel oprávněn provádět pouze v nezbytně nutné míře v případě, že je to možné především v nočních hodinách
  • Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování systému, jež jsou způsobeny poruchou hardwarové nebo softwarové funkčnosti systému nutnou správou síťové infrastruktury, přerušením dodávky energií, haváriemi, rekonstrukcemi objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server.
  • Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškerou snahu, jež od něj lze spravedlivě požadovat, aby v nejkratším možném termínu zajistil poskytování systému.
  • Poskytovatel je oprávněn, v případech, kdy uživatel prostřednictvím systému rozesílá zprávy se závadným obsahem, případně Poskytovatel má na základě dostupných informací důvodnou obavu z takovéhoto jednání nebo stavu, ihned a bez náhrady přerušit poskytování systému.
  • V souladu s ustanovením čl. IV. těchto Obchodních podmínek uživatel souhlasí, že faktury budou poskytovatelem vystavovány pouze v elektronické podobě formátu PDF.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatele v elektronické podobě a není přístupná.

 

Přílohu č. 1 smlouvy tvoří Ujednání o ochraně osobních údajů

Přílohu č. 2 smlouvy tvoří Podmínky užívání plateb před PayU

 

Kontaktní údaje poskytovatele:

adresa elektronické pošty: info@moistureguard.cz

 

 

Příloha č. 1 – Ujednání o ochraně osobních údajů

 

 1. Utajení

Společnost MoistureGuard s.r.o., IČ XXX XX XXX, se sídlem XXXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX (dále jen „MoistureGuard“). Pro společnost MoistureGUard, s.r.o. je seriózní poskytování produktů a služeb uživatelům webových stránek www.moistureguard.cz nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen na ochranu osobních údajů uživatelů. MoistureGuard respektuje soukromí uživatelů webových stránek www.moistureguard.cz (dále jen „uživatelé“) a klade důraz na důvěrnost veškerých osobních údajů uživatelů.

MoistureGuard věnuje zvláštní pozornost Ochraně osobních údajů a jejich zpracování. Uživatel má možnost navštívit webové stránky www.moistureguard.cz bez vložení osobních údajů. Využití všech funkcí webových stránek www.moistureguard.cz je však podmíněno registrací uživatele. Osobní údaje, osobní profil a uživatelský účet, které uživatel poskytne MoistureGuard v rámci své registrace, uzavřením obchodních podmínek,  Smlouvy o poskytování služeb (dále jen “smlouva“ a objednávkou na www.moistureguard.cz jsou: jméno a příjmení/firma, doručovací adresa/sídlo, IČ, DIČ, elektronická adresa, telefonní číslo a platební údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje se zpracovávají zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn.

Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečeném serveru. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

 1. Zpracování osobních údajů
  • MoistureGuard ukládá uživatelské údaje pro využití služeb a produktů uživatelem prostřednictvím užívané aplikace MoistureGuard, např. uživatel zasílá obchodních sdělení,
  • MoistureGuard ukládá údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování smluvních vztahů se svými (potenciálními) uživateli nebo pro vylepšování svých služeb a produktů,
  • užívá údaje pro uplatňování a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů,
  • MoistureGuard užívá údaje pro generování daňového dokladu.
  • Veškeré údaje získané od zákazníků MoistureGuard zpracovává a užívá v rozsahu nutném k potvrzení, vytvoření nebo změně smluvního vztahu a výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nutném pro bez problematické užívání objednaných služeb či produktů. Bez výslovného souhlasu uživatelů nakládá MoistureGuard s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5.
  • MoistureGuard je v případě potíží se zpracováním platby (např. zpožděné platby, vrácení uhrazené částky, nesprávných bankovních údajů) oprávněna využít telefonní číslo k telefonickému kontaktu uživatele.
  • Uzavřením podlicenční smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném čl. II. tohoto Ujednání za výše uvedeným účelem, jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené ve smlouvě či objednávce MoistureGuard zpracovával po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy na dodávku objednaného plnění.
  • Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém osobním profilu a uživatelském účtu, při objednávce provedené na www.moistureguard.cz) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat MoistureGuard o změně ve svých osobních údajů.
  • Uživatel uzavřením smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl společností MoistureGuard, s.r.o. poučen, že poskytuje osobní údaje dobrovolně.

 

 1. E-mail

Před uskutečněním objednávky na webových stránkách, je uživatel povinen vyplnit své osobní údaje do speciálního elektronického formuláře. Navíc má možnost potvrdit zasílání obchodních sdělení – upozornění na akce. Pokud tuto možnost uživatel využije, vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení MoistureGuard.

Pokud uživatel nechce nadále přijímat informace e-mailem nebo sms je možné zrušit odběr vybrané služby. Podrobný návod je uveden na www.moistureguard.cz. Pokud se uživateli nepodaří zrušit odběr služby, může uživatel kontaktovat e-mailem Zákaznický servis na support@moistureguard.cz, který zajistí odebrání kontaktu ze seznamu adresátů pro vybranou službu.

Uživatel může bezplatně zakázat využití svých údajů k uvedeným účelům, např. zatrhnutím příslušné kolonky v osobním profilu nebo zasláním e-mailu na support@moistureguard.cz, popřípadě odinstalací příslušné mobilní aplikace.

 

 1. Ukládání údajů

MoistureGuard neukládá údaje na dobu delší než je nezbytně nutné. Toto se však nevztahuje na uživatele, kteří si vyžádali reklamní e-maily. Údaje takových uživatelů jsou uloženy, než se jejich vlastníci rozhodnou zrušit svou registraci pro zasílání obchodních sdělení nebo odinstalují užívanou aplikaci. Údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

Uživatel může ve svém osobním profilu a uživatelském účtu kdykoliv odstranit nebo změnit uložené údaje využívané společností MoistureGuard. Budou-li údaje o uživateli trvale smazány, obdrží společnost MoistureGuard, s.r.o. příslušné upozornění.

 

 1. Bezpečnost

MoistureGuard přijala technologická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně údajů, které jsou přístupné neúmyslně nebo k úmyslné manipulaci, ztrátě, smazání a/nebo jejich čtení neautorizovanými osobami.

 

 1. Cookies

Pro komfortní užívání webových stránek www.moistureguard.cz, některé jejich části využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující specifická data, která jsou uloženy v prohlížeči na pevném disku počítače. Cookies usnadňují prohlížení stránek, protože ukládají předchozí prohlédnuté stránky a dále tyto data znovu použijí. Z uvedených důvodů není třeba zadávat určité údaje opakovaně na stejné webové stránce. MoistureGuard používá cookies pro rozpoznání každého uživatele a pro každou novou návštěvu na svých stránkách. Cookies umožňují společnostem sbírat informace o využívání jejich služeb a následně vylepšovat a přizpůsobovat zavedené služby. Cookies poskytují informace o osobní identifikaci. Soubory cookies se využívají k tvorbě statistik vztahujících se k využívání webových stránek www.moistureguard.cz, aby bylo možné neustále zlepšovat nabídku uživatelům. Společnost MoistureGuard nevyužívá technologie spojující shromažďované informace s osobními údaji zákazníka prostřednictvím cookies za účelem zjištění jeho totožnosti. Obecně platí, že webové stránky lze využívat bez použití cookies, některé funkce webových stránek www.moistureguard.cz však mohou být nepřístupné. Každý prohlížeč může být nastaven tak, že cookies nejsou povoleny anebo prohlížeč upozorňuje uživatele při odesílání cookies.

Společnost MoistureGuard využívá k optimalizaci online služeb různá softwarová řešení. Tato řešení umožňují analyzovat využívání webových stránek a shromažďovat cenné informace o potřebách uživatelů za účelem průběžného zlepšování uživatelského komfortu a kvality online služeb. Aby bylo možné uvedené analýzy provést, jsou zaznamenávány souhrnné, anonymní statistické údaje. Tvoří je anonymní údaje o připojení a klikání na odkazy vztahující se k používanému prohlížeči, počet návštěv/zobrazení stránek a styl prohlížení webových stránek www.moistureguard.cz příslušným uživatelem. Při shromažďování a zpracování údajů může být rovněž zobrazena zkrácená IP adresa uživatele.

Uvedené údaje jsou analyzovány zejména pro následující účely:

a)       počítání počtu uživatelů,

b)       sledování sekcí webových stránek, které jsou pro příslušného uživatele zvlášť zajímavé,

c)       analýza místa původu uživatele za účelem optimalizace poskytování služeb,

d)       přizpůsobení doporučení konkrétním cílovým skupinám uživatelů.

Tento postup zahrnuje využití stálých souborů cookies (viz výše). Úpravou nastavení svého prohlížeče je uživatel kdykoliv schopen zablokovat cookies, popř. rozhodnout, že cookies budou nastaveny pouze tehdy, když je uživatel výslovně povolí. Uživatel rovněž může kdykoliv obecně zablokovat využití svých údajů všemi používanými nástroji, pokud zvolí v příslušném nástroji možnost „odstranit cookies“. Pokud se uživatel rozhodne využít možnost „odstranit cookies“, je možné, že již nebude dostávat konkrétní doporučení. Společnost MoistureGuard použije IP adresu uživatele v případě zajištění technického provozu webových stránek www.moistureguard.cz. Dále platí, že společnost MoistureGuard uchovává IP adresu uživatele především z bezpečnostních důvodů, aby zajistila stabilitu a spolehlivost použitých IT systémů a zabránila či sledovala zneužití svých stránek www.moistureguard.cz.

Uživatel uzavřením podlicenční smlouvy s MoistureGuard, resp. i registrací či učiněním objednávky u MoistureGuard souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení a shora popsaným využitím IP adresy.

 

 1. Práva uživatele
  • Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je MoistureGuard povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Uživatel bere na vědomí, že MoistureGuard je oprávněna za poskytnuté informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Zjistí-li MoistureGuard, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.
  • Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že MoistureGuard provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat MoistureGuard o vysvětlení;
   • požadovat MoistureGuard odstranit takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
   • Je-li shora uvedená žádost uživatele shledána oprávněnou, MoistureGuard odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li MoistureGuard žádosti uživatele, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozího ustanovení nevylučuje, aby se uživatel obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle Občanského zákoníku. Pokud vedle MoistureGuard jako správce zpracovává pro MoistureGuard osobní údaje zpracovatel, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.

 

 1. Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti MoistureGuard jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení, rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

 

 1. Odpovědnost

Společnost MoistureGuard upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

V nabídce umístěné na www.moistureguard.cz lze nalézt odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Společnost MoistureGuard nemá na chod uvedených webových stránek žádný vliv, proto doporučujeme uživateli seznámit se s informacemi o ochraně osobních údajů, které budou na těchto stránkách uvedeny. Společnost MoistureGuard nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které odkazuje.

Uživatel souhlasí, že Společnost MoistureGuard může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit obchodní podmínky, odměnu, manuál, produkty a služby popsané na svých webových stránkách.

Společnost MoistureGuard neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti MoistureGuard nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti produktů a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení uživatel neobdržel od společnosti MoistureGuard v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

 1. Úpravy

Podmínky tohoto Ujednání o ochraně osobních údajů mohou být změněny. Nová verze podmínek bude platná ode dne zveřejnění na webových stránkách MoistureGuard.

 

 1. Kontakt

V případě dalších dotazů k Ujednání o ochraně osobních údajů prosím kontaktujte Zákaznický servis MoistureGuard.

 

Poslední aktualizace: 18.12. 2018

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

1           Definice pojmů

Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

1.1           Poskytovatel – společnost MoistureGuard s.r.o. IČ XXX XX XXX, DIČ CZ XXX XX XXX se sídlem XXXXXXXXXXXXX zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX;

1.2           PayU nebo Poskytovatel platebních služeb – společnost PayU Czech Republic s.r.o., IČ 241 29 119, Praha 8 Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 181237;

1.3           Uživatel – smluvní strana Smlouvy o poskytování služeb uzavřená s poskytovatelem prostřednictvím webových stránek poskytovatele;

1.4           Webové stránky – webové stránky poskytovatele www.moistureguard.cz;

1.5           Cena – cena služeb, zakoupených prostřednictvím webových stránek poskytovatele;

1.6           Platba – převod peněžních prostředků prostřednictvím systému PayU ve smyslu těchto podmínek Plateb přes PayU;

1.7           Platby přes PayU – způsob úhrady služeb zakoupených prostřednictvím webových stránek, které jsou definovány v čl. 1.4 těchto podmínek;

1.8           Podmínky – tyto podmínky Plateb přes PayU;

1.9           Systém PayU – platební systém PayU, PayU Czech Republic s.r.o., IČ 241 29 119, Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 181237;

1.10       Transakce, status Dokončeno – souhrn operací uživatele a PayU vedoucích k zadání platebního příkazu Uživatelem a k zaúčtování platby dle platebního příkazu ve prospěch poskytovatele;

1.11       Virtuální účet – souhrn peněžních prostředků, které PayU přijalo ve prospěch poskytovatele, a z nichž je povinno peněžní prostředky poskytovatele na základě jeho pokynu vyplatit;

1.12       Platební brána – umožňuje uživatelům provést on-line platby podle platebních metod.

2           Úvodní ustanovení

2.1           Platby přes PayU poskytuje uživateli Poskytovatele (dále i „společnost MoistureGuard, s.r.o.). Tato služba Platby přes PayU je platební službou podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

2.2           PayU poskytuje platby přes PayU prostřednictvím webových stránek na základě uzavřené smlouvy mezi obchodní společností a společností MoistureGuard s.r.o. Poskytovatel platebních služeb provozuje systém PayU na základě povolení České národní banky k činnosti platební instituce, vydaného dne 18. 9. 2013 pod sp. zn. Sp/2012/594/571, podle něhož je PayU oprávněné poskytovat platební služby podle ust. § 3 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Orgánem, vykonávajícím ve smyslu zákona o platebním styku dohled nad PayU, je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, k níž může uživatel podat svou stížnost týkající se činnosti PayU

2.3           PayU je zapsané v seznamu regulovaných subjektů – platebních institucí vedeným Českou národní bankou, který je dostupný na stránkách www.cnb.cz a v němž lze PayU dohledat na základě jeho obchodní firmy nebo IČ.

2.4           Platby přes PayU slouží k realizaci plateb za služby zakoupené prostřednictvím webových stránek za účelem úhrady ceny. Platby přes PayU umožňují Uživatelům webových stránek provést platbu za služby, zakoupené prostřednictvím těchto webových stránek, s využitím platebního systému PayU a platebních metod, tímto platebním systémem nabízených.

2.5           Platby přes PayU mohou využít výhradně strany Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené na základě úspěšně ukončené transakce – statusu „Dokončit“ uskutečněného prostřednictvím webových stránek, k úhradě ceny zakoupených služeb.

2.6           Úhrada sjednané ceny, kterou uživatel provede prostřednictvím Platby přes PayU a která získá status Transakce „Dokončeno“, je řádným splněním závazku uživatele uhradit cenu (stejně jako při úhradě jiným způsobem). Poskytovatel, který tímto způsobem obdrží od uživatele peněžní prostředky na svůj Virtuální účet („Platby přes PayU“), je povinen splnit své závazky ze smlouvy o poskytnutí služeb a zakoupené služby poskytnout a zprovoznit uživateli.

2.7           V rámci služby Platby přes PayU bude PayU využívat služby poskytované specializovanými finančními institucemi, které vybralo s náležitou odbornou péčí.

2.8           Služby poskytované ze strany PayU uživatelům na základě těchto Podmínek jsou zdarma.

2.9           Služba Platby přes platební bránu PayU se nesmí používat pro žádné jiné platby než pro vyrovnání ceny, kterou uživatel dluží poskytovateli, která přímo vyplývá ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené v souvislosti s Transakcí provedenou v rámci webových stránek.

2.10       PayU a Provozovatel bude komunikovat s Uživateli v českém jazyce.

2.11       Informace o podmínkách, za nichž nese plátce tzn. uživatel ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, včetně informací o částce, do jejíž výše tuto ztrátu nese a informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytuje uživateli přímo banka, se kterou má uživatel uzavřenou smlouvu o poskytování elektronického bankovnictví.

2.12       údaje PayU:
adresa pro doručování: Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8 – Karlín,
elektronická adresa: obchod@payu.cz.

3           Možnosti Platby přes PayU

3.1           Systém PayU je komplexním řešením plateb za internetové transakce, nabízející metody plateb dle odst. 3.3. těchto Podmínek. Po registraci uživatelského účtu na webových stránkách poskytovatele musí při uzavření smlouvy o poskytnutí služeb každý uživatel uhradit cenu za poskytnuté služby prostřednictvím platební brány PayU ve smyslu těchto podmínek.

3.2           Každý uživatel registrovaný na webových stránkách poskytovatele je oprávněn užívat Platby přes PayU, přičemž má k tomuto systému přístup přes uživatelské rozhraní, umožňující správu jeho uživatelského účtu, v záložce „Platby přes PayU“. Užívání Platby přes PayU a Systému PayU nezahrnuje zřízení bankovního účtu.

3.3           Prostřednictvím Plateb přes PayU je možné provést úhradu následujícími metodami plateb, podporovanými Systémem PayU:

3.3.1           MojePlatba poskytovaná Komerční bankou, a.s.

3.3.2           ePlatba pro eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.

3.3.3           mPeníze poskytovaná mBankou (BRE BANK SA)

3.3.4           poskytovaná MONETA Money Bank, a.s.

3.3.5           poskytovaná Fio Banka, a.s.

3.3.6           poskytovaná Sberbank CZ, a.s.

3.3.7           PLATBA 24 poskytovaná Českou spořitelnou, a.s.

3.3.8           Era poskytovaná Poštovní spořitelnou, a.s.

3.3.9           poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3.3.10       InternetBanking24 poskytovaná Československou obchodní bankou, a.s.

3.3.11       standardní bankovní převod prováděný v offline režimu;

3.4           Prostřednictvím Platby přes PayU je možné při úhradě služeb realizovat jednotlivou platbu v minimální výši stanovenou ceníkem služeb.

3.5           Veškeré platby prováděné prostřednictvím Platby přes PayU jsou prováděny elektronickými převody v české měně a nejedná se o platby anonymní, nebo o platby ve prospěch třetí osoby. Z peněžních prostředků, přijatých prostřednictvím Plateb přes PayU na Virtuální účet, není možné realizovat další platby (tzn. použít je bez předchozího vyplacení.
Každý Uživatel má prostřednictvím rozhraní „Uživatelský účet“ přístup k historii plateb, uhrazených nebo přijatých prostřednictvím Plateb přes PayU. Informace o platbách, uhrazených nebo přijatých před dobou jejich uchovávání v uživatelském rozhraní dle tohoto odstavce, je PayU povinno poskytnout Uživateli na základě jeho žádosti, zaslané prostřednictvím rozhraní „Uživatelský účet“.

4           Užívání Platby přes PayU

4.1           Poskytovatel při nabízených službách systém automaticky nastaví možnost Platby přes PayU jako nabízený způsob platby za poskytovanou službu v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb, úhrada ceny je sjednána před poskytnutím služby (platba předem).

4.2           Peněžní prostředky na virtuálním účtu Poskytovatele představují souhrn peněžních prostředků z Transakcí, zaúčtovaných PayU ve prospěch Poskytovatele, které mu nebyly vyplaceny na jeho bankovní účet. Veškeré peněžní prostředky z Transakcí, které náleží Poskytovateli jsou vedeny na výplatních účtech PayU vedených u bank v souvislosti s poskytováním jednotlivých platebních metod v rámci systému PayU, s výjimkou těch prostředků, které jsou na cestě ze sběrných účtů PayU na výplatní účet PayU. PayU přeposílá peněžní prostředky Uživatelů ze sběrných účtů na výplatní účet na konci každého pracovního dne. PayU na žádost Uživatele poskytne podrobnější informace o tom, u které banky, nebo zahraniční banky je veden samostatný účet, na kterém jsou v souladu se zákonem o platebním styku uloženy peněžní prostředky Poskytovatele, které byly PayU svěřeny k provedení platební transakce (tzn. o výplatních účtech, případně o sběrných účtech).

4.3           Bezodkladně při uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem je uživateli na webové stránce předmětné nabídky služby, nabídnuta možnost vstoupit do rozhraní platebního systému PayU k provedení platby ceny přes PayU, anebo má uživatel možnost do platebního rozhraní vstoupit prostřednictvím uživatelského rozhraní „Uživatelský účet“, v záložce dokončení transakce objednávky V rámci tohoto rozhraní je uživatel oprávněn zvolit vybranou metodu platby dle čl. 3.3. těchto Podmínek. Údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu poskytne uživateli resp. předvyplní automaticky systém PayU. Na způsob a formu odvolání platebního příkazu uživatele se vztahují pravidla banky, která uživateli vede účet s elektronickým bankovnictvím sjednané v samostatné smlouvě mezi bankou a uživatelem.

4.4           Pro další postup ze strany PayU a poskytovatele je rozhodující okamžik, kdy platba, realizovaná uživatelem přes PayU, získá status „Dokončeno“. Status „Dokončeno“ získá platba, k jejímuž uskutečnění uživatel provedl nezbytné úkony vyžadované příslušnou bankou nebo clearingovým a autorizačním centrem, a ke které PayU přijalo pozitivní autorizační odpověď od příslušné banky nebo clearingového a autorizačního centra. Je-li realizována platba pomocí platebního tlačítka (např. bankovním převodem z účtu vedeného u mBank, Raiffeisenbank, Komerční banky, MONETA Money Bank, Sberbank, České spořitelny, UniCredit Bank, Poštovní spořitelny, Československé obchodní banky nebo u Fio banky) dle čl. 3.3.1. až 3.3.8. získá platba status „Dokončeno“ okamžikem pozitivní autorizační odpovědi ze strany příslušné banky, obvykle bezprostředně po zadání platby uživatelem. Je-li realizována platba běžným bankovním převodem v offline režimu podle 3.3.9., získá platba status „Dokončeno“ připsáním předmětné částky na bankovní účet PayU.

4.5           Uživatel je prostřednictvím uživatelského rozhraní „uživatelský účet“ oprávněn zrušit kteroukoli provedenou platbu, která má status „Zahájeno“. Zrušení provedené platby po připsání na účet PayU není možné.

4.6           Platba může být zrušena ze strany PayU v následujících případech:

–          Platba byla odmítnuta platební bránou PayU po převodu peněžních prostředků z bankovního účtu uživatele. Takto odmítnutá platba získává status „Zamítnuto“.

–          Platba je ze strany PayU zrušena automaticky v případě, že ve lhůtě 10 dní od potvrzení platby nedojde k převodu peněžních prostředků.

–          Bezprostředně poté, co platba získá status „Dokončeno“, informuje PayU Poskytovatele o skutečnosti, že platba byla provedena.

–          Využije-li uživatel možnost platby přes PayU, je poskytovatel povinen poskytnout služby, které jsou předmětem uzavřené smlouvy uživateli bezodkladně po obdržení tohoto oznámení. PayU nenese odpovědnost za neposkytnutí služeb v termínu dle tohoto odstavce, pokud prodlení poskytovatele nevzniklo v důsledku prodlení PayU s informováním poskytovatele o odeslání platby uživatelem dle těchto Podmínek.

4.7           V případě, že dojde k zamítnutí platby provedené uživatelem z důvodu nepřijetí pozitivní autorizační odpovědi k dané platbě, nebo je uživateli platba vrácena poskytovatelem, je tato platba připsána zpět na účet, ze kterého byla provedena, případně.

4.8           Za okamžik, kdy PayU přijme platební příkaz, se považuje den, kdy na bankovní účet PayU byla připsána částka platby. Pokud PayU obdrží platební příkaz v den, který není pracovním dnem PayU má se za to, že platební příkaz byl přijat následující pracovní den po tomto dni.

4.9           Veškeré prostředky na bankovním účtu PayU, na nějž je PayU oprávněno přijímat platby uživatele, jsou ve smyslu § 20 odst. 1 zákona o platebním styku vedeny odděleně od jiných peněžních prostředků PayU, které nejsou předmětem Transakcí. Tyto peněžní prostředky nemohou být užity k jinému účelu, než k vyplaceni Poskytovateli, nebo vráceni uživatelům. V případě úpadku PayU se na peněžní prostředky vztahuje ochrana uživatele ve smyslu § 22 zákona o platebním styku. Pro případ úpadku banky jsou peněžní prostředky chráněny ve smyslu § 41f zák. č. 21/1992 Sb. o bankách, jak je uvedeno dále.

5           Reklamace

5.1           Uživatel, který provedl platbu některou z metod dle čl. 3.3. těchto Podmínek, a tato platba nebyla připsána na Virtuální účet poskytovatele, nebo poskytovatel, který byl informován o provedení platby, a tato platba nebyla připsána na jeho Virtuální účet, případně jakýkoliv uživatel, který se domnívá, že stav peněžních prostředků na jeho Virtuálním účtu neodpovídá platbám, realizovaným přes PayU, jsou oprávněni tyto skutečnosti reklamovat u PayU prostřednictvím provozovatele.

5.2           Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Uživateli v souvislosti s odmítnutím Transakce či zadržením peněžitých prostředků ze strany Partnerů Systému PayU. Provozovatel za autorizace těchto plateb nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné narušení či útok do systémů jednotlivých Partnerů Systému PayU.

6           Závěrečná ustanovení

6.1           Při provádění identifikace jedná jménem PayU a je vázána vnitřními předpisy PayU týkajícími se ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

6.2           Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně provést změnu těchto Podmínek. Poskytovatel je povinen oznámit uživateli skutečnost, že byly tyto podmínky změněny. Nová verze podmínek se neužije na Transakce, zahájené za účinnosti předchozí verze Podmínek.

6.3           Veškeré právní vztahy, vzniklé ve smyslu těchto podmínek užívání platby přes PayU se podpůrně v otázkách těmito podmínkami neupravených řídí českými právními předpisy. Smlouva o užívání služby PayU ve smyslu těchto Podmínek se řídí právem České republiky.

6.4           V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

6.5           Ve věcech, které nejsou těmito podmínkami upraveny, platí ustanovení obchodních podmínek a ustanovení utajení osobních údajů.

Máte nějaký dotaz?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Kde nás najdete

MoistureGuard, s.r.o.

Hradešínská 1768/22

101 00  Praha 10 - Vinohrady

IČO:

 

Spojte se s námi 

info@moistureguard.cz

8 + 15 =